ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ;

          Οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης πλησιάζουν και η ορεινή περιοχή της Ξάνθης, όπως και όλες οι περιοχές της χώρας μας βρίσκεται σε συναγερμό. Όπως είναι γνωστό η ορεινή περιοχή υπάγεται σε έναν Δήμο μόνο ο οποίος αποτελείται από 80 περίπου οικισμούς της περιοχής και η κατάσταση δείχνει να είναι κάπως δύσκολη και ρευστή. Η δυσκολία αυτή οφείλεται για ακόμη μια φορά, κυρίως στην ελλιπή ενημέρωση των πολιτών της ορεινής περιοχής από τους επικεφαλής των τεσσάρων υποψήφιων συνδυασμών του Δήμου της περιοχής μας.

            Μετά από συζητήσεις με πολίτες της ορεινής περιοχής, βάσιμες υποψίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και μερικοί επικεφαλής συνδυασμών ακόμα δεν γνωρίζουν και δεν φρόντισαν να ενημερωθούν για την διοίκηση και τις αρμοδιότητες του τοπικού Δήμου ή γνωρίζουν και σκόπιμα δεν ενημερώνουν τους πολίτες για λόγους ψηφοθηρίας και οδηγιών άλλων γειτονικών χωρών.

            Εμείς, ως μοναδικός σύλλογος ενημερωτικού χαρακτήρα της περιοχής, οφείλουμε για ακόμη μια φορά να ενημερώσουμε σωστά τους ψηφοφόρους, αλλά και τους υποψήφιους της ορεινής περιοχής για το τι ακριβώς ισχύει για τους Δήμους και ποιές είναι οι αρμοδιότητες τους, ώστε να αποφευχθούν οι όποιες παρεξηγήσεις μετεκλογικά.

            Ο τοπικός Δήμος, όπως και όλοι οι Δήμοι της υπόλοιπης χώρας, αποτελεί τον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο δεύτερος βαθμός είναι η Περιφέρεια στην οποία ανήκει ο κάθε Δήμος. Δηλαδή, ο Δήμος εξαρτάται από την Περιφέρεια και όχι το αντίθετο. Ο Δήμος λοιπόν, διοικείται κυρίως από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής που για τους πολίτες της ορεινής περιοχής είναι εντελώς άγνωστη και τελευταία από τον Δήμαρχο.

            Ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι ως γνωστόν εκλέγονται από τον λαό. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι δημότες, εκτός από δικαστικούς λειτουργούς, ιερείς, στρατιωτικούς, δημοτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, προμηθευτές του Δήμου, οφειλέτες του Δήμου, διοικητές και προέδρους συνδικαλιστικών οργάνων αν δεν έχουν παραιτηθεί από την θέση τους 18 μήνες πριν και δεν έχουν καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους.

            Οι αρμοδιότητες του Δημάρχου είναι να εκπροσωπεί τον Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, να εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. Ο Δήμαρχος ορίζει τους Αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει στην εκτελεστική επιτροπή και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων της.

            Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και όλου του προσωπικού, είναι υπεύθυνος για τους διορισμούς και τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές ή την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. Συνυπογράφει τους οικονομικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών του Δήμου, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου επίσης. Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος. Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις. Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

            Οργανώνει ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του Δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ομάδων αυτών.

            Οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων είναι, έχουν την ευθύνη για την σωστή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται από τον Δήμο. Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου. Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και άλλα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

            Συνεργάζονται με τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος που μαζί με τους Αντιδημάρχους αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή και οι αρμοδιότητες της είναι, να παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Συντονίζει και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.

            Καταρτίζει και εισηγείται επίσης στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του. Αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική υπηρεσία. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

            Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας και κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, ενώ παράλληλα μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, ακόμη μια εντελώς άγνωστη υποχρέωση του Δήμου προς τους κατοίκους της ορεινής περιοχής, στον οποίο οδηγό περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής έντυπων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες.

            Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

            Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δήμου, ενώ ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελεί το κατ' εξοχήν αποφασιστικό όργανο για όλες τις αρμοδιότητες του Δήμου. Έχει την ευθύνη για κάθε θέμα που έχει εισηγηθεί ο Δήμαρχος.

            Ορίζει με απόφαση του τα δημόσια τέλη, τους φόρους, τα δικαιώματα και τις εισφορές των δημοτών. Αποφασίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Γνωμοδοτεί για τοπικά θέματα όταν του ζητηθεί από δημόσιες αρχές και μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

\           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από τον Δήμαρχο ή έναν Αντιδήμαρχο και ορισμένους δημοτικούς συμβούλους. Είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο για την ποιότητα ζωής, την χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

            Λαμβάνει ειδική μέριμνα για την αναβάθμιση την ποιότητας ζωής και την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου. Ανακαλεί ή αφαιρεί οριστικά την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων ή επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.

            Χορηγεί ή ανακαλεί την άδεια λειτουργίας μουσικής. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για θέματα καθορισμού χρήσεων γης, θέματα σχεδίων, εφαρμογή των σχεδίων, οικιστική οργάνωση, εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου, πολεοδομικές μελέτες, ανάπλαση περιοχών, πολεοδομικές επεμβάσεις, χρηματοδότηση σχεδίων ανάπλασης, ανασυγκρότηση υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομική αναμόρφωση προβληματικών περιοχών, αποζημιώσεις, πολεοδομικές ρυθμίσεις, εισφορές σε γη ή σε χρήμα και έγκριση πολεοδομικών μελετών.

            Λαμβάνει αποφάσεις για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Λαμβάνει αποφάσεις ακόμα και για χωροθέτηση κοιμητηρίων. Καμία από τις παραπάνω υποχρεώσεις του τοπικού Δήμου της περιοχής μας, δυστυχώς δεν έγινε ποτέ γνωστή στους πολίτες της ορεινής περιοχής, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται για ψηφοθηρία κάθε υλοποίηση δημοτικής αρμοδιότητας που προβλέπεται από τους νόμους που διέπουν την δημοτική αρχή.

            Η οικονομική επιτροπή ωστόσο, είναι αρμόδια για θέματα προϋπολογισμού και οικονομικών θεμάτων του Δήμου. Υπάρχει ακόμα η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου που είναι επίσης παντελώς άγνωστη στο ευρύ κοινό και αποτελείται από τοπικούς εμπόρους και επαγγελματίες, από επιστημονικούς συλλόγους και φορείς, από τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, από εργαζόμενους στον Δήμο, νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συλλόγους γονέων, από εκπροσώπους αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, οργανώσεις νεολαίας και απλούς δημότες.

            Οι αρμοδιότητες της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου είναι, να γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο για τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα προγράμματα δράσης και για το επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Να γνωμοδοτεί για γενικότερα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, να εξετάζει τοπικά προβλήματα και ανάλογα με τις δυνατότητες του Δήμου να διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Έχει επίσης, το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις για όλες τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

            Τέλος, υπάρχει ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης που είναι μια νέα και ανεξάρτητη αρχή με αρμοδιότητα την διαχείριση καταγγελιών των δημοτών εναντίον των υπηρεσιών του Δήμου.

            Επαναλαμβάνουμε ότι καμία από τις παραπάνω υποχρεώσεις της δημοτικής αρχής δεν έχει γίνει ποτέ γνωστή προς τους δημότες και πολλοί απ' αυτούς είναι υποχρεωμένοι να δεσμεύονται προεκλογικά, αν κάποιος δημοτικός ή τοπικός σύμβουλος προωθήσει ή υλοποιήσει κάποιο αίτημα τους το οποίο προβλέπεται και είναι στις αρμοδιότητες της δημοτικής αρχής.    

                   

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)